ZŠ Košická


Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: RNDr. Cecília Gunišová - Tel.: 02/210 28 347

Základné informácie o ZŠ Košická - 9-ročný program

ZŠ Košická združuje plne organizovanú základnú školu a školský klub detí. Zastrešuje 2 stupne vzdelávania – primárne (1.-5. ročník) a nižšie stredné vzdelávanie (6.-9. ročník). V 1. až 5. ročníku vyučujeme podľa medzinárodného programu Primary Years Programme (PYP - SJ), ktorý bol v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. uznaný za platný vzdelávací program. V 6. až 9. ročníku učebný plán vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2). V oboch úrovniach (tj. počas celého štúdia) je vyučovacím jazykom slovenčina.

Výberové konanie:
Na výberovom konaní sa môže zúčastniť dieťa, ktoré do konca augusta príslušného kalendárneho roka dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje 1. ročník žiadnej základnej školy; a zároveň sa zúčastnilo zápisu na niektorú základnú školu v zmysle zákona. Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analyticko-syntetickú úroveň poznania a jeho matematicko-logické uvažovanie. Termín podania prihlášky bude zverejnený na stránke školy.

Štúdium:
Program PYP využíva interdisciplinárny model vzdelávania pre deti vo veku 6 – 11 rokov, čo znamená, že v prvých ročníkoch, vrátane raného detstva, sa vzdelávanie opiera o všeobecne významné témy presahujúce hranice tradičných predmetov. Cieľom programu je rozvíjať zvedavých, motivovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí sa chcú multikultúrne vzdelávať a neboja sa vo svojom zmýšľaní vybočiť zo zaužívaných koľají. Pútavý obsah programu je spätý s piatimi základnými zložkami – koncepty, vedomosti, zručnosti, postoje a konanie, ktoré prispievajú k výchove a rozvíjaniu mladého, medzinárodne orientovaného človeka. Po úspešnom zvládnutí PYP – SJ žiak prechádza na druhý stupeň ZŠ, kde získava vzdelanie so širokým záberom predmetov z rôznych oblastí. Keďže prvý cudzí jazyk (angličtina) sa žiak učí od 1. ročníka, na začiatku 7. ročníka si vyberá druhý cudzí jazyk z ponuky nemčina, španielčina a francúzština. Štúdium a teda aj ponuka predmetov vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, s vyššou hodinovou dotáciou vyučujeme matematiku, oba cudzie jazyky, fyziku, biológiu, dejepis a geografiu. Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov, exkurzií, besied, programov a iných školských a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických zručností, aplikovať teóriu v praxi, či nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov.

Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené úspešným zvládnutím 9. ročníka a Testovania 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci dosahujú v tomto testovaní v celoslovenskom
meradle výborné výsledky – v šk. roku 2018/19 dosiahli percentil zo slovenského jazyka 99,8 a z matematiky 99,2. Ukončením základnej školy žiak získava nižšie stredné vzdelanie a môže sa prihlásiť na strednú školu.

Súvisiace stránky:
Programy PYP SJ a PYP AJ
Stránka knižnice PYP

NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY HISTÓRIE ZŠ KOŠICKÁ

1959 / 1960 Osemročná stredná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Júlia Holécyová, riaditeľka; Alžbeta Jamrichová, zástupkyňa; Šimon Struhárik, zástupca; Mária Profantová, tajomníčka

1963 / 1964 Základná deväťročná škola na Košickej ulici. Vedenie školy: Víťazoslav Repáš, riaditeľ; Júlia Holécyová, zástupkyňa; Karol Erdélsky, zástupca

1963 / 1964 Na ZDŠ začína experiment Československej akadémie vied vo vyučovaní matematiky a fyziky, ktorý sa realizoval až do roku 1993

1969 / 1970 Na GJH sa v triedach zložených zo žiakov ZDŠ Košická začína experiment ČSAV vo vyučovaní matematiky.

1970 / 1971 Prvé ,,prepojenie“ škôl – prebúranie dverí medzi vedeniami ZDŠ a GJH ako predzvesť dnešnej Spojenej školy. Riaditeľ školy: Ladislav Hotový

1978 / 1979 ZDŠ bolo udelené štátne vyznamenanie – Rad práce - za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za modernizáciu vyučovania matematiky.

1980 / 1981 Riaditeľkou ZŠ sa stala Anna Bernátková.

1984 / 1985 ZŠ Košická uzavrela zmluvu o spolupráci s pražskou ZŠ Litvinovská ul.

1986 / 1987 Riaditeľkou ZŠ sa stala Soňa Holíková.

1991 / 1992 Riaditeľom ZŠ sa stal Vladimír Repáš.

1993 / 1994 Vzniká osemročné gymnaziálne štúdium - príma až kvarta na ZŠ a G Košická a kvinta až oktáva na GJH-1999 / 2000 .Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Viera Ondrášiková.

2001 / 2002 Na 1. stupni ZŠ sa začína uplatňovať slovné hodnotenie prospechu a správania.

2004 / 2005 Riaditeľkou ZŠ a G Košická sa stáva Alena Oravcová. Pani Mária (Ria) Profantová, tajomníčka školy, ukončila svoje pôsobenie na škole po rekordných 45 rokoch.