Nadácia Novohradská

Školské ihrisko

Vážení rodičia, žiaci, absolventi a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Ako ste si určite všimli, koncom augusta sa rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii ihriska našej školy. Po počiatočnom pomerne rýchlom nástupe sa práce spomalili, najmä z dôvodu pomalej dodávky kľúčových stavebných materiálov (EPDM). Napokon nám v závere októbra počasie neumožnilo stavbu dokončiť (nízke teploty neumožnili dokončiť nástrek finálnej akrylátovej vrstvy a zrážky neumožnili dokončiť športový povrch na bežeckej dráhe).
Vzhľadom na to, že sa nedá predpokladať, že v nasledujúcich týždňoch/mesiacoch bude teplota nad 15°C, po dohode s dodávateľom stavby, sme stavebné práce prerušili do 15. marca budúceho roku. Predpokladaný čas dokončenia po obnovení stavebných prác sú tri týždne.

K predchádzajúcej informácii o začiatku stavebných prác dopĺňame informáciu o rozsahu zazmluvnených a nezazmluvnených dodávok.

Zazmluvnené: Cena s DPH
Bežecká dráha, multifunkčné ihriská, doskočisko 201 269,84 €
Detské ihrisko 36 442,78 €
Amfiteáter 39 556,68 €
Rekonštrukcia oplotenia, oplotenia ihrísk a mantinely 29 167,92 €
Búracie práce 10 735,59 €
Spolu 317 172,81 €
Nezazmluvnené: Cena s DPH
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie 49 000,00 €
Elektroinštalácia a osvetlenie 4 000,00 €
Zariadenie detského ihriska 40 000,00 €
Lavičky, stoly a koše 40 000,00 €
Pitné fontánky 5 000,00 €
Sadovnícke úpravy 20 000,00 €
Prírodná posilňovňa 30 000,00 €

(uvedené odhady cien nezazmluvnených prác vychádzajú z rozpočtu projektu, skutočné náklady by mali byť nižšie)

Dobrou správou je, že v odvolacom konaní na Krajskom súde Bratislava, kde záujmy našej školy zastupovala spoločnosť White & Case s.r.o., právny zástupca Okresného úradu Bratislava, súd rozhodol v prospech Okresného úradu, potvrdiac rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 2, že pozemok školského dvora patrí škole. Rozsudok nebol do tejto chvíle doručený, a teda nie je ešte právoplatný. Nateraz sa nedá predpovedať, kedy a či sa právoplatným stane (nie je vylúčené, že protistrana sa bude snažiť o použitie mimoriadneho opravného prostriedku).

Ihrisková komisia pokračuje vo svojej práci. Bude sa naďalej venovať získavaniu zdrojov, hľadaniu darcov od rodičov, absolventov, právnických osôb, organizovaniu akcií a dokončí stavbu na jar 2017 podľa aktuálneho harmonogramu.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.
Ďakujeme Vám za všetky finančné príspevky, bez ktorých by rekonštrukcia ihriska vôbec nezačala.

Prikladáme Vám zoznam všetkých darcov fyzických osôb od 5. novembra 2015 do 4. septembra 2016. ĎAKUJEME!

V Bratislave, 21.11.2016
Vedenie školy, Nadácia Novohradská, Ihrisková komisia


Absolventi, rodičia, študenti: 96 367 € (spolu 645 darcov, priemerná výška daru: 149 €)
Vianočné a Veľkonočné detské trhy: 2 003 €
Zbierka: Školský dvor Novohradská: 24 604 €
Právnické osoby: 76 970 € (spolu 21 darcov)
Nadácia Novohradská: 15 000 € (prostriedky zo základného imania nadácie z roku 2004)
Pomohli ste už sumou: 214 944 € Ďakujeme!

4.9.2016


Pre darcov, ktorí sa rozhodli prispieť priamo na účet nadácie poskytujeme nasledujúce údaje:

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu Nadácia Novohradská
Číslo účtu SK21 0900 0000 0000 1146 9293
KS 0308
Var. symbol 2016577
Správa pre prijímateľa Ihrisko, Meno a Priezvisko darcu

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2018/2019

Bratislava, 10. 9. 2018

Vážení rodičia,
v prvom rade ďakujeme všetkým rodičom za všetky doteraz poskytnuté príspevky a dary pre našu školu prostredníctvom nadácie. Tak isto ďakujeme aj všetkým absolventom, sponzorom a nadšencom Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická, ktorí tiež podporili Nadáciu Novohradská a hlavne naše nové Ihrisko.
Celkový prehľad nákladov a výnosov nadácie za kalendárny rok 2017 si môžete pozrieť vo Výročnej správe za rok 2017. Výdavky nadácie v roku 2017, aj spolu s nákladmi na Ihrisko, tvorili 6,9 % z celkových nákladov školy (v prílohe je uvedený graf).
Na akékoľvek otázky, nejasnosti Vám na uvedených kontaktoch ochotne odpovieme. Na začiatku školského roku Vám prajeme, aby sa Vaša dcéra, syn cítil(a) na našej škole dobre a hlavne prvákom prajeme úspešný štart.

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2017/2018 (.pdf)

RNDr. Kosper František
správca nadácie
kosper@gjh.sk
02 / 210 28 349

Mgr. Karácsonyová Renáta
riaditeľka školy
riaditel@gjh.sk
02 / 210 28 301

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
KS: 0308
Var. symbol: ddmmrrrr (dátum narodenia žiaka)
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a trieda žiaka

Dokumenty nadácie: Výročnú správu, Rozpočet nadácie, Použitie 2%, Audit učtovníctva, Audit použitia 2% a Nadačnú listinu si môžete pozrieť nižšie na tejto stránke.


Údaje na poukázanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Oznamujeme Vám, že dňa 15. 1. 2018 bola Nadácia Novohradská zaradená do zoznamu prijímateľov 2% za daňový rok 2017. Ďakujeme všetkým, ktorí ste v predchádzajúcich obdobiach pomohli našej nadácii podielom zo svojej zaplatenej dane.
Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie. Termín zvyčajne do 31.3.2018:

IČO: 30812941
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Novohradská
Sídlo:
Ulica: Novohradská
Číslo: 3
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na tejto stránke. Na požiadanie (kosper@gjh.sk) Vám ich ochotne pošleme mailom.


Dokumenty na poukázanie 2% z Vašich daní

Údaje pre zamestnancov, ktorí si nepodávajú daňové priznanie. Termín do 30.4.2018.

Na poukázanie 2% sú potrebné tieto tlačivá:
Vyhlásenie - Nadácia Novohradská (.pdf) - s predvyplnenými údajmi o Nadácii Novohradská
resp. Vyhlásenie 2018 editovateľné (.pdf) - zverejnené finančnou správou
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017/2018 - editovateľné (.pdf)

Kompletné Informácie ohľadne 2% Vám úplne poskytne: www.rozhodni.sk.


Špecifikácia použitia (2%) podielu zaplatenej dane

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré Nadácia Novohradská prijala je uverejnená v:


Dokumenty týkajúce sa Nadácie Novohradská

Nadačná listina Nadácie Novohradská (.pdf)
Rozpočet nadácie na rok 2017 (.pdf)

Vyročná správa za rok 2017.pdf (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Vyročná správa za rok 2016.pdf (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Vyročná správa za rok 2015.pdf (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa nadácie za rok 2014 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)


Kontakt a bankové spojenie na Nadáciu Novohradská

Názov nadácie: Nadácia Novohradská
Sídlo nadácie: Novohradská 3, 821 09 Bratislava
IČO: 30812941
DIČ: 2020858455
Tel.: 02 / 210 28 349
E-mail: kosper@gjh.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
SWIFT: GIBASKBX

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?