headerphoto

Middle Years Programme at GJH

Gymnázium Jura Hronca is a state supported high school and currently provides education to more than 850 students. On January 1, 2005 GJH along with Elementary school Košická formed the United school - Spojená škola Novohradská. In present days, Spojená škola Novohradská is offering various educational programmes, including:

  • 5-year English-Slovak bilingual class,
  • 4-year classes with emphasis on information technology,
  • 2-year classes IB Diploma Programme,
  • 6-year classes IB Middle Years Programme,
  • 5-year classes IB Primary Years Programme (in both English and Slovak).

School Mission statement

The mission of our school is to educate responsible, confident and principled young people, who think critically and are well prepared for university and lifelong education.

Our staff is committed to the development the whole potential of each of our students through a professionally structured curriculum, teaching methods and didactic approaches.

We pay thorough attention to adherence to the Bill of Fundamental Rights and Freedoms, the Declaration of Children’s Rights, and other valid documents in relation to students, teachers and other school employees.

Poslanie školy

Poslaním našej školy je vychovávať zodpovedných, sebavedomých a zásadových mladých ľudí, ktorí myslia kriticky, kreatívne a sú dobre pripravení na vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie.

Učiteľský zbor sa usiluje o celkové rozvíjanie potenciálu každého nášho študenta pomocou profesionálnych učebných osnov, vyučovacích metód a didaktických prístupov.

Striktne dbáme na dodržiavanie Listiny základných ľudských práv a slobôd, Deklarácie práv dieťaťa a iných dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy.

Who was Jur Hronec?

Jur Hronec (1881-1959) was a distinguished Slovak mathematician, educationist, researcher and a founder of some Slovak universities.